مدیریت منو
زبان
 
لینکستان
 
برنامه های خانه ریاضیات


مرحله دوم تورنی تیم ریاضی پنج شنبه این هفته برگزار می شود در یزد حوزه پسران دبیرستان ملک ثابت و حوزه دختران هنرستان منتظرقائم است

بازی های فکری ،اتاق فکر،آزمایشگاه ریاضی


روزشادباریاضی

 

دستورالعمل روز شاد با ریاضی

برگزیدگان مسابقه تورنمنت

برگزیدگان مسابقه کانگورو

برگزیدگان مسابقه روزنامه دیواری


 

 

برنامه خانه ریاضیات در دهه ریاضیات سال90

برگزاری نمایشگاه ریاضی

برگزاری سخنرانی علمی ویژه دبیران ابتدایی

برگزاری جنگ ریاضی

برنامه خانه ریاضیات در دهه ریاضیات سال90

برگزاری نمایشگاه ریاضی

برگزاری سخنرانی علمی ویژه دبیران ابتدایی

برگزاری جنگ ریاضی

برنامه خانه ریاضیات در دهه ریاضیات سال90

برگزاری نمایشگاه ریاضی

برگزاری سخنرانی علمی ویژه دبیران ابتدایی

برگزاری جنگ ریاضی

 
اخبار ریاضی

ویژه نامه سال جهانی آمار

شماره 1

شماره2

شماره3

شماره4