مدیریت منو
زبان
 
لینکستان
 
برنامه های خانه ریاضیات

نتایج مسابقات تورنی تیم سال تحصیلی 94-93

پسران ناحیه 1 یزد     دختران ناحیه 1 یزد

پسران ناحیه 2 یزد              دختران ناحیه2 یزد 


 

 

بازی های فکری ،اتاق فکر،آزمایشگاه ریاضی


روزشادباریاضی

 

دستورالعمل روز شاد با ریاضی

برگزیدگان مسابقه تورنمنت

برگزیدگان مسابقه کانگورو

برگزیدگان مسابقه روزنامه دیواری


 

 

برنامه خانه ریاضیات در دهه ریاضیات سال90

برگزاری نمایشگاه ریاضی

برگزاری سخنرانی علمی ویژه دبیران ابتدایی

برگزاری جنگ ریاضی

برنامه خانه ریاضیات در دهه ریاضیات سال90

برگزاری نمایشگاه ریاضی

برگزاری سخنرانی علمی ویژه دبیران ابتدایی

برگزاری جنگ ریاضی

برنامه خانه ریاضیات در دهه ریاضیات سال90

برگزاری نمایشگاه ریاضی

برگزاری سخنرانی علمی ویژه دبیران ابتدایی

برگزاری جنگ ریاضی

 
اخبار ریاضی

ویژه نامه سال جهانی آمار

شماره 1

شماره2

شماره3

شماره4