تورنی تیم


مرحله دوم تورنی تیم روز پنجشنبه 94/1/20

نتایج مرحله اول تورنی تیم

ابتدایی دخترانه ناحیه1 یزد    ابتدایی دخترانه ناحیه2 یزد

ابتدایی پسرانه  ناحیه1 یزد     ابتدایی پسرانه  ناحیه2 یزد

 

پاسخ سوالات مرحله دوم سال 90-91

سال چهارم ابتدایی                    سال پنجم ابتدایی

سال اول راهنمایی       سال دوم راهنمایی               سال سوم راهنمایی

دستورالعمل برگزاری مسابقات تورنی تیم

  پاسخ سوالات مرحله اول سال 90

سال چهارم ابتدایی        سال پنجم ابتدایی

اول راهنمایی     دوم راهنمایی    سوم راهنمایی

اول دبیرستان     دوم دبیرستان      سوم ریاضی    سوم تجربی     سوم انسانس

سوالات مرحله اول سال 90

کلاس چهارم ابتدایی             کلاس پنجم ابتدایی

کلاس اول راهنمایی         کلاس دوم راهنمایی         کلاس سوم راهنمایی

کلاس اول دبیرستان              کلاس دوم دبیرستان

کلاس سوم انسانی       کلاس سوم تجربی       کلاس سوم ریاضی

سوالات سال های قبل

کلاس چهارم     کلاس پنجم

کلاس اول راهنمایی     کلاس دوم راهنمایی       کلاس سوم راهنمایی

 اول دبیرستان             دوم دبیرستان               سوم دبیرستان

پاسخ سوالات سال88

چهارم دبستان       پنجم دبستان

اول راهنمایی     دوم راهنمایی       سوم راهنمایی

اول دبیرستان    دوم دبیرستان       سوم دبیرستان

پاسخ سوالات سال 89

     چهارم دبستان      چهارم دبستان       

پنجم دبستان    پنجم دبستان 

اول راهنمایی      دوم راهنمایی      سوم راهنمایی

اول دبیرستان     دوم دبیرستان     سوم انسانی     سوم ریاضی      سوم تجربی